31/08/2006: Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας: Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

Στο Κεφάλαιο «Παθήσεις αίματος και αιμοποιητικών οργάνων (1.2)» στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Υ.Α. Φ21/2361/5.10.1993, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 819/Β/7.10.1993) και στο τέλος της παραγράφου 1.2.13.2 προστίθεται παράγραφος 1.2.14 ως εξής: 1.2.14 Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες ΦΕΚ 1189-Β/31.08.06